Poniedziałek, 5 grudnia 2022

Wybierz najpopularniejszego sołtysa powiatu olsztyńskiego. Regulamin

Podziel się:

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia rankingu na najpopularniejszego sołtysa w powiecie olsztyńskim.
2. Organizatorem rankingu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 . NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452. Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Ranking trwa od 14.03. 2013 r. od godz. 00:00 do 18.04.2013r. do godz. 00:00 i polega na wyborze najpopularniejszego sołtysa poprzez głosowanie sms;

§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział wszyscy sołtysi wsi w powiecie olsztyńskim zgłoszeni przez Organizatora i przez czytelników Naszego Olsztyniaka. Kandydatury są wysyłane na maila: poczta@naszolsztyniak.pl
2. Na żądanie zgłoszonego Organizator wycofa jego kandydaturę z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§3
Zasady głosowania w rankingu

1. Głosowanie na najpopularniejszego sołtysa odbywa się za pomocą sms, nadesłanych na numer 71160 w terminie od 14.03.2013r. od godz. 00:00 do 18.04.2013r. do godz. 23:59.
2. Każdemu z sołtysów zostanie przydzielony kod sms.
3. Koszt jednego sms'a to 1,23 zł brutto.
4. Zwycięzcą rankingu zostanie ten sołtys, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów przez sms.
5. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz strony www.naszolsztyniak.pl 21.04.2013r.
7. Bilingi sms’ów nadesłanych w rankingu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją rankingu i po tym czasie zostaną zniszczone.
8. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
9. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.


§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodzony zostanie ten sołtys, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
2. Nagrodą w konkursie jest certyfikat przyznany przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.
3. Nagroda zostanie dostarczona przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Organizatora.
§6
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu rankingu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska
b) Anna Szapiel-Danylczuk,
c) Kamila Asztemborska

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu rankingu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Rankingu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB