Niedziela, 4 grudnia 2022

REGULAMIN. Wybierz Elkę nad Elkami

2013-03-21 12:35:08 (ost. akt: 2013-03-21 12:36:50)

Podziel się:

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia rankingu Wybierz Elkę nad Elkami.

2. Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).
3. Ranking trwa od dnia 21 marca 2013 r. od godz. 00:00 do dnia 15 maja 2013 r. do godz. 12 i polega na wyborze najlepszej szkoły nauki jazdy poprzez głosowanie sms;

§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział wszystkie szkoły jazdy w Olsztynie i powiecie olsztyńskim, zgłoszone przez Organizatora.
2. Na żądanie właściciela Organizator wycofa Przedszkole z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Właściciele szkół jazdy mogą zgłaszać swoją kandydaturę przesyłając zgłoszenie na poczta@naszolsztyniak.pl
3. W Rankingu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§3
Zasady głosowania w rankingu
1. Głosowanie na najpopularniejszą szkołę nauki jazdy odbywa się za pomocą sms, nadesłanych na numer 71160 w terminie od 21.03.2013r. od godz. 00:00 do 15.05.2013r. do godz. 12:00
2. Każdej szkole zostanie przydzielony kod sms.
3. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 brutto.
4. Nagrodzona zostanie ta szkoła jazdy, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
5. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz strony www.naszolsztyniak.pl dnia 19 maja 2013r.
7. Bilingi sms’ów nadesłanych w rankingu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją rankingu i po tym czasie zostaną zniszczone.
8. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
9. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.


§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w konkursie jest certyfikat przyznany przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.
2. Nagroda zostanie dostarczona przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.

§5
Skargi

1. Ewentualne reklamacje dotyczące rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Organizatora.


§6
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu rankingu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska
b) Anna Szapiel-Danylczuk,
c) Kamila Asztemborska

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu rankingu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB