Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin - Wybierz najpopularniejszy salon fryzjerski

2013-05-16 00:15:24 (ost. akt: 2013-05-16 13:30:49)

Podziel się:

§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu " Najpopularniejszy salon fryzjerski 2013" (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

§ 3
Plebiscyt trwa od 16.05.2013r. do 20.06.2013r.

§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział salony fryzjerskie z terenu Olsztyna (zwani dalej Kandydatami) wytypowane przez redakcję z uwzględnieniem sugestii Czytelników przesyłając zgłoszenie na poczta@naszolsztyniak.pl
2. Na żądanie właściciela salonu Organizator wycofa salon fryzjerski z dalszego udziału w Plebiscycie.

§ 5
Tytuł " Najpopularniejszego salonu fryzjerskiego Naszego Olsztyniaka 2013" otrzyma Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów. Nagrodą będzie prezentacja salonu na łamach "Naszego Olsztyniaka”.

§ 6
Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów o treści go.sf.X, gdzie X to numer przypisany salonowi fryzjerskiemu. SMSy należy nadsyłać na numer 71160 do 20.06.2013 r. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§ 8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

§ 9
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie naszolsztyniak.pl.pl oraz w "Naszym Olsztyniaku".

§ 10
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Szapiel - Danylczuk
b) Monika Nowakowska
c) Przemek Cieszyński


§ 11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 15
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.


§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§ 18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB