Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin plebiscytu „Remontuj i wygrywaj”

Podziel się:

Aneks
Z powodów technicznych decyzją Organizatora konkurs został przedłużony do 19 sierpnia do godz. 23:59. Zdjęcia można wysyłać do 21 lipca 2013 r.

.................................................................
Art. 1. ORGANIZATOR
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu "Remontuj i wygrywaj” – konkursu fotograficznego na ciekawe wykończenie
mieszkania/domu/pokoju (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem konkursu jest spółka „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Konkurs dotyczy wyboru najciekawszej fotografii przedstawiającej wyremontowane mieszkanie, pokój lub dom.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
3. Zgłoszenie fotografii do udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie jej drogą elektroniczną na adres poczta@naszolsztyniak.pl w terminie do 19 czerwca 2013 r. Zgłosić można jedno zdjęcie. W przypadku nadesłania większej ilości zdjęć Organizator zastrzega sobie prawo wyboru fotografii.
4. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Konkursu powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- zgodę do wykorzystania przez Organizatora fotografii na potrzeby Konkursu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
- adres zamieszkania.
5. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
6. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
7. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej naszolsztyniak.pl
8. Zgłoszenie do Konkursu może przesłać osoba pełnoletnia.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 26 maja 2013 r. do 27 czerwca 2013 r. do godz. 23:59.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na zdjęcia odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 27 czerwca 2013 r. do godziny 23.59.
2. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Zwycięży autor zdjęcia, które otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów sms.


Art. 5 NAGRODA
1. W Konkursie do zdobycia są następujące nagrody:
1 miejsce - wiertarko-wkrętarka o wartości 199zł
2 miejsce - wiertarka udarowa o wartości 179zł
3 miejsce - wiertarka udarowa o wartości 99zł
2. Sponsorem nagród jest Firma JASAM sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia Konkursu i bilingi sms’ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursie i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB