Wtorek, 29 listopada 2022

REGULAMIN. Konkurs plastyczny „Mój robot”

2013-06-17 15:03:06 (ost. akt: 2013-06-17 15:41:55)

Podziel się:


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego „Mój robot” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs trwa od 16.06. 2013r. do 30.06. 2013r. do godz. 23:59.


§2 Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 2 do 16 lat.
2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą rodziców bądź opiekunów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3 Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną skanu pracy plastycznej na poczta@naszolsztyniak.pl od 16.06.2013r. do 21.06.2013r. do godz. 12 lub samej pracy pocztą na adres: ul. Tracka 5, 10-364 w terminie do 19 czerwca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace były też zbierane podczas Święta ulicy Dąbrowszczaków 16 czerwca 2013 w namiocie Naszego Olsztyniaka.
2. Tematem prac plastycznych biorących udział w Konkursie jest wyłącznie robot.
3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę plastyczną na Konkurs.
4. Prawidłowe zgłoszenie prac przez Uczestnika do Konkursu powinno zawierać:
a) dane uczestnika: imię, nazwisko.
b) numer telefonu do kontaktu.
Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Prace zgłoszone do Konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
6. Prace dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
7. Głosowanie na najlepszą pracę odbywa się za pomocą sms-ów
nadsyłanych na numer 71160 w terminie od 17.06.2013 r. do 30.06.2013r. do godz. 23:59
8. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto .
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie ten Uczestnik, którego praca plastyczna uzyska największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach „Naszego Olsztyniaka” oraz strony internetowej www.naszolsztyniak.pl.
11. Opiekunowie zwycięzców o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
12. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
13. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
14. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
15.Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
16. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
17. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich.
18. Z chwilą odbioru nagrody autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy przechodzą na własność Organizatora.

§4 Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Organizator przewidział 1 nagrodę w postaci półkolonii sponsorowanej przez Akademię Robotyki i Informatyki w Olsztynie. Nagroda główna: Półkolonie dla 1 dziecka – 5 dni (7.30-16.30) z pełnym wyżywieniem w dwóch terminach do wyboru:
8-12 lipca 2013r.
26-30 sierpnia 2013r.
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej 13M.
Wartość: 550 zł brutto
2. Nagrodzony zostanie 1 autor pracy, która uzyskaja największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Dodatkową nagrodą będzie wywiad wraz ze zdjęciami opublikowany w „Naszym Olsztyniaku”.
3. Wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto
4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku nieodebrania nagrody przechodzi ona na własność fundatora.

§5 Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6 Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7 Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska,
b) Anna Szapiel,
c) Przemek Cieszyński.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB