Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin konkursu Graj o kurs żeglarski

2013-07-07 02:00:00 (ost. akt: 2013-07-07 11:28:56)

Podziel się:


Art. 1. ORGANIZATOR
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu "Graj o kurs żeglarski” – konkursu kreatywnego o tematyce żeglarskiej (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem konkursu jest spółka „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Art. 3
KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie:
Anna Szapiel
Monika Nowakowska

PRZEBIEG KONKURSU
1.
Konkurs żeglarski będzie trwał od dnia 7 lipca 2013 r. do dnia 1 sierpnia 2013 r..

2. Codziennie od dnia 7 lipca 2013 r. o godz. 12.00 na stronie naszolsztyniak.pl podane zostanie hasło, które będzie stanowiło żeglarski szyfr. Uczestnik oddaje głos w zabawie poprzez wysłanie pod numer 71160 wiadomości SMS, w treści której podaje hasło – żeglarski szyfr, które znalazł na stronie naszolsztyniak.pl . Wysyła SMS o treści no.szyfr. i po kropce wpisuje odpowiednie hasło. Na zgłoszenia czekamy każdego dnia do dnia 31 lipca 2013 r. do godziny 23.59.

2.
Koszt przesłania jednej wiadomości SMS z szyfrem to 1,23 z VAT.

3.
Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń .

4. FINAŁ Konkursu odbywa się dnia 1 sierpnia 2013. Tego dnia do wszystkich osób, które przynajmniej 5 razy przesłały, poprawne hasło-żeglarski szyf zostanie wysłane pytanie : „Dlaczego chcę zostać żeglarzem?” , na które trzeba odpowiedzieć dnia 1 sierpnia 2013 r. do godziny 23.59.

5.
Odpowiedź na pytanie należy wysłać na nr 7248. W treści należy wpisać: no.pyt. i po kropce uzasadnienie, dlaczego chcę zostać żeglarzem. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS nie ma znaczenia.

6.
Koszt przesłania jednej wiadomości SMS z uzasadnieniem to 2,46 z VAT.
Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a.
7.
Czytelnik uczestniczący w konkursie w obu przypadkach może wysłać dowolną liczbę smsów.

8.
Konkurs wygra osoba, której uzasadnienie będzie najbardziej kreatywne. Oceny dokona komisja Konkursowa.
Art.5
NAGRODY
1.
Nagrodą w konkursie jest kurs żeglarski. Przewidywana wartość: 560 zł

2.
Finalista udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.


Art.6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

6.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

7.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB