Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin plebiscytu – Chłopak Lata 2013

2013-07-25 12:00:00 (ost. akt: 2013-09-03 11:15:06)

Podziel się:

Wydłużyliśmy czas przyjmowania zgłoszeń i głosowania. Na zdjęcia czekamy do 15 września. Głosowanie sms-owe zakończy się 30 września.

...................................
REGULAMIN
Konkursu „Chłopak lata”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Chłopak lata” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem konkursu jest spółka „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs trwa od 26 lipca 2013r. do 15 września 2013 r. do godz. 23:59.

§2
Uczestnicy konkursu.
1. W konkursie mogą brać udział mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego fotografii, na adres: poczta@naszolsztyniak.pl w terminie do 31 sierpnia 2013 r.
2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną fotografię na konkurs.
3. Prawidłowe zgłoszenie fotografii przez Uczestnika do konkursu powinno zawierać:
a) Zgodę kandydata na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”
b) dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia.
c) numer telefonu do kontaktu.
d) Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
4. Brane pod uwagę będą tylko te fotografie, które zostaną przesłane w formacie jpg. i które nie przekraczają wielkości 5 MB
5. Fotografie zgłoszone do konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
6. Fotografie dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego. Wybrane przez organizatora fotografie będą zamieszczane również na łamach „Naszego Olsztyniaka” w czasie trwania konkursu.
7. Głosowanie na kandydata odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71160 w terminie do 15 września 2013r. do godz. 23.59.
8. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto .
9. Zwycięzcą konkursu zostanie ten Uczestnik, który uzyska największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms
10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na łamach „Naszego Olsztyniaka” oraz strony internetowej www.naszolsztyniak.pl.
11. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
12. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
13. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
14. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
15. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
16. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich oraz wizerunku w związku z przeprowadzonym Konkursem.

§4
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7
Postanowienia Końcowe

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska,
b) Anna Szapiel,
c) Anna Wysocka

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB