środa, 7 grudnia 2022

REGULAMIN. Konkurs plastyczny i fotograficzny „Sportowa przygoda lata”

2013-08-04 12:00:00 (ost. akt: 2013-08-05 08:09:08)

Podziel się:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego/fotograficznego „Sportowa przygoda lata” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

3. Konkurs trwa od 04.08. 2013r. do 30.08. 2013r. do godz. 23:59.

§2
Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy chętni.
2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą rodziców bądź opiekunów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną skanu pracy plastycznej, bądź zdjęcia w formacie .jpg na poczta@naszolsztyniak.pl od 04.08.2013r. do 30.08.2013r. do godz. 23:59 lub samej pracy pocztą na adres: ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn w terminie do 26sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem:
KONKURS „NASZ OLSZTYNIAK”.
2. Tematem prac plastycznych/zdjęć biorących udział w Konkursie jest wyłącznie forma spędzania czasu wolnego przy pomocy deskorolki lub roweru.
3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę plastyczną bądź fotograficzną na Konkurs.
4. Warunkiem uczestnictwa danej pracy w Konkursie jest, aby praca plastyczna była autorstwa uczestnika Konkursu, natomiast zdjęcie przedstawiało uczestnika Konkursu.
5. Prawidłowe zgłoszenie prac przez Uczestnika do Konkursu powinno zawierać:
a) dane uczestnika: imię, nazwisko.
b) numer telefonu do kontaktu.
c) w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica na udział w Konkursie.

6. Zgłoszenie pracy plastycznej/zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Prace zgłoszone do Konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
8. Prace dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
9. Głosowanie na najlepszą pracę odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71160 w terminie od 04.08.2013 r. do 30.08.2013r. do godz. 23:59. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto .
10. Zwycięzcą Konkursu zostanie ten Uczestnik, którego praca plastyczna, bądź zdjęcie uzyska największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na imprezie plenerowej, organizowanej przez wydawcę Gazety Olsztyńskiej, dnia 31.08.2013 r. na Osiedlu Generałów oraz na łamach „Naszego Olsztyniaka”dnia 1 września 2013 r. oraz stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl.
12. Opiekunowie zwycięzców o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
13. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
14. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
15. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
16.Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
17. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
18. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich.
19. Z chwilą odbioru nagrody autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy przechodzą na własność Organizatora.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Organizator przewidział 1 nagrodę główną w postaci kursu językowego w Szkole Języków Obcych Leader School w Olsztynie w wysokości 600 zł oraz dwie nagrody równowartościowe dla miejsca drugiego oraz trzeciego, którymi będą bilety do kina Helios.
2. Nagrodzonych zostanie 3 autorów prac, która uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
3. Wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto.
4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku nieodebrania nagrody przechodzi ona na własność fundatora.

§5
Skargi

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7
Postanowienia Końcowe

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska,
b) Anna Szapiel,
c) Przemek Cieszyński.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB