Czwartek, 27 stycznia 2022

Regulamin plebiscytu „Złote Nożyce”

2013-12-11 12:00:00 (ost. akt: 2014-01-15 11:58:35)

Podziel się:


Zgłoszenia salonów fryzjerskich przedłużyliśmy do 17 stycznia 2014 do godz. 23:59. Wyślijcie je na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
..........
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na najpopularniejszy salon fryzjerski „Złote Nożyce”. (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania i zasięg
Plebiscyt trwa od 11 grudnia 2013r. do 22 stycznia 2014 roku do godziny 23.59.

Plebiscyt podzielony jest terytorialnie – biorą w nim udział salony z powiatów województwa warmińsko – mazurskiego z wykluczeniem powiatu elbląskiego i m. Elbląg. Salony będą prezentowane w tygodnikach lokalnych „Gazety Olsztyńskiej”. Salony z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego będą prezentowane w „Tygodniu w Olsztynie i powiecie” oraz w „Gazecie Olsztyńskiej”.

§4. Zgłoszenia

Zgłoszenia salonów fryzjerskich należy przesyłać na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl do 16 stycznia 2014 do godz. 23:59.

Prawidłowe zgłoszenie salonu fryzjerskiego do Plebiscytu powinno zawierać:
nazwę i adres salonu;
uzasadnienie – dlaczego salon jest warty polecenia
dane zgłaszającego: imię, nazwisko, numer do kontaktu
akceptację postanowień regulaminu;

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

Zgłoszenia wysłane do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
W plebiscycie mogą brać salony fryzjerskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z wyjątkiem m. Elbląga i ziemskiego powiatu elbląskiego.

W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

Salony fryzjerskie zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej.

Warunkiem uruchomienia głosowania w tygodniku są minimum 2 zgłoszenia salonów.

Właściciel salonu może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać swój dalszy udział z Plebiscytu.

§5. Głosowanie
Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów. SMSy należy nadsyłać do 22 stycznia 2014 r. do godz. 23.59. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

Tytuł „Złotych Nożyc” tygodnika otrzyma salon, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie.

§6. Nagroda
Prezentacja zwycięzców zostanie opublikowana w tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach internetowych tygodników.

§ 7.
Głosowanie na „Złote nożyce” odbywa się za pomocą sms’ów.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 brutto.

§8.
Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane przez organizatora.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 10.
Protokół powinien zawierać:

datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie internetowej gazetalsztynska.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenie Plebiscytu.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Anna Wysocka
Monika Nowakowska
Przemek Cieszyński

§13
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

-problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

-przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

-udział w Plebiscytu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB