Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin. Na najciekawsze przebranie karnawałowe dzieci

2014-01-13 14:09:59 (ost. akt: 2014-01-13 16:33:43)

Podziel się:

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na najciekawsze przebranie karnawałowe dzieci (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 7 stycznia 2014 r. do 10 marca 2014 r.

§4.
1. Zgłoszenie dziecka w wieku od 3 do 13 lat do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia pod adres poczta@naszolsztyniak.pl do 4 marca 2014 do godz. 23:59.
3. Prawidłowe zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać:
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
numer telefonu,
imię dziecka,
zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób znajdujących się na fotografii,
oraz akceptację postanowień regulaminu;
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej: naszolsztyniak.pl.
5. Zgłoszenia wysłane w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w plebiscycie.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§5.
1.Zwycięskim zdjęciem plebiscytu będzie to zdjęcie dziecka, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
2.W Naszym Olsztyniaku zostanie opublikowana rozmowa z laureatem i jego rodzicami.

§ 6.
Głosowanie na zdjęcie dziecka odbywa się za pomocą sms-ów o treści: no.pk.x, gdzie x oznacza numer zdjęcia w galerii. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms o treści no.pk.x wysłany pod numer 7148
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms o treści no.pk.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów - sms o treści no.pk.x wysłany pod numer 73601

§7.
Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się na stronie naszolsztyniak.pl i w Naszym Olsztyniaku.

§8
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Szapiel
b)Monika Nowakowska
c)Przemek Cieszyński

§9
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13
Bilingi sms’ów nadesłanych w plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Plebiscytu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB