Czwartek, 7 grudnia 2023

Regulamin. Najciekawsze życzenia walentynkowe

Podziel się:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na najciekawsze życzenia walentynkowe (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs trwa od 13 stycznia 2014r. do 11 lutego 2014r. do godz. 23:59.

§2
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie życzeń walentynkowych poprzez sms na nr 7248 w treści wpisując NO.ZG.X, gdzie x oznacza treść życzeń walentynkowych do 9 lutego 2014 roku,
a) pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Życzenia o większej pojemności spowodują zwielokrotnienie naliczonej opłaty za sms-a.
b) koszt sms-a wynosi 2,46 zł z VAT.
Zgłoszenie życzeń do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Życzenia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
4. Życzenia przesłane przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego. Wybrane przez organizatora życzenia będą zamieszczane również na łamach „Naszego Olsztyniaka” w czasie trwania konkursu.

§4
1. Głosowanie na najciekawsze życzenia odbywa się za pomocą sms-ów o treści NO.ZW.X, gdzie X oznacza numer przyporządkowany życzeniom. Sms-y należy przesyłać do 11 lutego 2014r. do godz. 23:59.
2. Liczba głosów przyznana życzeniom za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms o treści no.zw.x wysłany pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms o treści no.zw.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów - sms o treści no.zw.x wysłany pod numer 73601

§5
1. Zwycięzcami konkursu zostanie laureat, którego życzenia uzyskają największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms
2. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w dniu 14 lutego 2014r.
3. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
6.Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
7. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w
siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie
ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym
czasie zostaną zniszczone.
8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich w związku z przeprowadzonym Konkursem.


§6
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Szapiel
b)Monika Nowakowska
c)Przemek Cieszyński

§7
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§8
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 9
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 10
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§11
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB