Wtorek, 29 listopada 2022

Rodzinny plebiscyt „Naszego Olsztyniaka”

2014-03-31 12:13:23 (ost. akt: 2014-05-19 14:54:55)

Podziel się:

Aneks

Uwaga, zmieniliśmy daty w naszym plebiscycie. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja. Głosowanie sms-owe natomiast trwa do 5 czerwca do godz. 12.

...........................................

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Rodzinnego Plebiscytu „Naszego Olsztyniaka” (zwanego dalej Plebiscytem).
2. Organizatorem plebiscytu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 . NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452. Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).
3. Plebiscyt trwa od 30.03.2014 r. do 8.06.2014 r.

§2
Uczestnicy plebiscytu
1. W plebiscycie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
2. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady plebiscytu
1. Czytelnicy zgłaszają do plebiscytu swoje propozycje w trzech kategoriach:
— firma przyjazna rodzinie
— inicjatywa przyjazna rodzinie
— przyjaciel rodziny

2. Propozycje z uzasadnieniem należy przesyłać na adres poczta@naszolsztyniak.pl, bądź też przez formularz udostępniony na stronie naszolsztyniak.pl w terminie do 15.05.2014r do godz. 12. Można też wysłać listownie na adres „Nasz Olsztyniak”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn do 12.05. 2014 r.

3. Prawidłowe zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać:

a). w kategorii firma przyjazna rodzinie: nazwę i adres firmy oraz uzasadnienie wyboru b). inicjatywa przyjazna rodzinie: nazwę i miejsce inicjatywy oraz uzasadnienie wyboru c). przyjaciel rodziny: imię i nazwisko oraz stanowisko/działalność zgłaszanej osoby oraz uzasadnienie wyboru

4. Zgłoszenie propozycji do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.
5. Propozycje zgłoszone do plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
6. Propozycje dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
7. Głosowanie na najlepszą propozycję w poszczególnej kategorii odbywa się za pomocą smsów wysłanych do 1 czerwca 2014 r do godz.23.59. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów – sms pod numer 73601

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia rankingów na ostatnie godziny głosowania smsowego.

8. Laureatów plebiscytu wybierają:
- czytelnicy "Naszego Olsztyniaka" poprzez głosowanie smsowe — nagrody publiczności
- specjalnie na tą okazję powołana kapituła.
9. Laureatami w głosowaniu sms-owym zostaną ci uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms.
10. Wyniki poznamy 8 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego „Naszego Olsztyniaka”. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach „Naszego Olsztyniaka” oraz strony internetowej naszolsztyniak.pl
11. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
12. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
13. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
14. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
15. Bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
16. Uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Plebiscytu związane z naruszeniem ich praw autorskich oraz wizerunku w związku z przeprowadzonym Plebiscytem.

§4
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Plebiscytu. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscytu automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
Organizator nabywa zwycięską pracę na własność, jak i majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy z chwilą wydania nagrody.

§7
Postanowienia Końcowe
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Szapiel - Danylczuk
b) Monika Nowakowska
c) Przemek Cieszyński

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
d) Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Plebiscytu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz www.naszolsztyniak.plKomentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB