Niedziela, 21 kwietnia 2024

Konkurs – Moja rodzina

2014-05-05 15:42:07 (ost. akt: 2014-05-05 15:46:19)

Podziel się:

Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu ”Moja rodzina” – rysunek rodziny (zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs od 5 maja do 5 czerwca 2014 roku do godziny 23.59.

Zasady konkursu
§4.
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do 13 roku życia.

Rysunek może zostać wykonany dowolną metodą plastyczną, a jego zdjęcie lub skan należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 3 czerwca 2014 roku do godziny 23.59 w temacie wiadomości „Moja rodzina”. Pracę można także przesłać pocztą tradycyjną do 31 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gazeta Olsztyńska, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs: Moja rodzina”.

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.

Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

* 1 zdjęcie lub skan rysunku dotyczącego tematu konkursu: „Moja rodzina”
* zgodę na wykorzystanie przez Organizatora rysunku na potrzeby konkursu;
* dane autora: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.
Praca zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.

Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie gazetaolsztynska.pl

Prace nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.

Zwycięzcy konkursu
§5.
Zwycięży autor pracy, która otrzyma najwięcej głosów sms do 5 czerwca 2014 roku do godziny 23.59. Głosowanie rozpocznie się od dwóch zgłoszonych prac.
§6.
Autor zwycięskiego rysunku otrzyma nagrodę w czasie pikniku rodzinnego organizowanego 8 czerwca przez „Naszego Olsztyniaka”.

Głosowanie

§7.
Głosowanie na „Moją rodzinę” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 7148.

Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§8.
Prawidłowo oddanym głosem w konkursie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 7148.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronach internetowych „Gazety Olsztyńskiej”. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie i zaproszony na piknik rodzinny.
§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Monika Nowakowska,
Anna Wysocka,
Przemek Cieszyński

Dane osobowe:

§12
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

Reklamacje:

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB