Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin konkursu „Rodzinne bezpieczne wakacje z Hondą Civic Tourer”

Podziel się:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Rodzinne bezpieczne wakacje z Hondą Civic Tourer” (zwanego dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest AUTO-SERWIS DASZUTA JADWIGA DASZUTA, 10-088 Olsztyn, ul. Sikorskiego 33. NIP 739-102-16-29 (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs trwa od 11.05. 2014 r. od godz. 00:00 do 27.06.2014 r.

§2
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną propozycji trasy samochodowej z uwzględnieniem miasta Olsztyn jako startem i metą trasy. Trasa powinna być jak najbardziej naszpikowana atrakcjami dla rodziny. Propozycje w dowolnej formie (np. pisemnej, rysunkowej lub fotograficznej) należy przesyłać na adres poczta@naszolsztyniak.pl w terminie od 11.05. 2014 r. od godz. 00:00 do 23.06.2014 r
2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną propozycję trasy na Konkurs.
3. Prawidłowe zgłoszenie trasy przez Uczestnika do konkursu powinno zawierać:
a) w przypadku przesłania propozycji trasy w formie fotograficznej: oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografii wyraziły zgodę na opublikowanie ich wizerunków oraz ich publiczną ekspozycję w związku z prowadzonym Konkursem.
b) w przypadku przesłanie propozycji trasy w formie pisemnej: oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej propozycji.
c) w przypadku wszystkich innych form: oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej propozycji oraz
d) dane uczestnika: imię, nazwisko, adres.
e) numer telefonu do kontaktu.
f) Zgłoszenie propozycji do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
4. W przypadku nadesłania propozycji w formie fotograficznej brane pod uwagę będą tylko te fotografie, które zostaną przesłane w formacie jpg.i które nie przekraczają wielkości 5 MB 5. Propozycje zgłoszone do konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
6. Propozycje dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
7. Głosowanie na najlepszą propozycję trasy odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych w terminie od 11.05. 2014 r. od godz. 00:00 do 25.06.2014r. do godz. 12.
8. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms z kodem przyznanym trasie wysłany pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms z kodem przyznanym trasie wysłany pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów - sms z kodem przyznanym trasie wysłany pod numer 73601

9. Zwycięzcą konkursu zostanie ten Uczestnik, którego propozycja trasy uzyska największą liczbę głosów/punktów oddanych przez głosowanie sms.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach „Naszego Olsztyniaka” oraz strony internetowej 11. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych.
12. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
13. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
14. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
15. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
16. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
17. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich oraz wizerunku w związku z przeprowadzonym Konkursem.


§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Organizator przewidział nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Nagrodą w konkursie jest użyczenie zwycięzcy Konkursu samochodu z zatankowanym do pełna bakiem na weekend - 27-29.06.2014 .
3. Wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto 4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora.
Nagrodę można zrealizować w weekend 27-29.06.2014. Przed odebraniem nagrody należy skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia realizacji nagrody.
W przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub niezrealizowaniu nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i przechodzi ona na własność Organizatora.


§5
Skargi

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
Organizator nabywa zwycięską pracę na własność, jak i majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy z chwilą wydania nagrody.


§7
Postanowienia Końcowe
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Martyna Dyś
b) Monika Nowakowska
c) Anna Szapiel - Danylczuk

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
d) Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz www.naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB