Wtorek, 29 listopada 2022

Najpopularniejsza jednostka OSP. Regulamin

2014-05-13 12:00:00 (ost. akt: 2014-05-14 15:22:57)

Podziel się:

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na najlepsza jednostka OSP w powiecie olsztyńskim (zwanego dalej Plebiscytem).

2. Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Ranking trwa do dnia 17 czerwca 2013 r. i polega na wyborze najlepszej jednostki OSP w powiecie olsztyńskim poprzez głosowanie sms;


§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział jednostki OSP z powiatu olsztyńskiego zgłoszone przez Organizatora.
2. Na żądanie władz jednostki Organizator wycofa jednostkę z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Strażacy oraz czytelnicy mogą zgłaszać swoją jednostkę, jeśli jej nie ma w rankingu, przesyłając zgłoszenie na poczta@naszolsztyniak.pl 3. W Rankingu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).


§3
Zasady głosowania w rankingu
1. Głosowanie na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu olsztyńskiego odbywa się za pomocą sms.
2. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów – sms pod numer 73601

3. Nagrodzona zostanie ta jednostka, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
4. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz strony www.naszolsztyniak.pl.
6. Bilingi sms’ów nadesłanych w rankingu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją rankingu i po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
8. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.


§4
Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodzona zostanie ta jednostka OSP, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
2. Nagrodą w konkursie jest certyfikat przyznany przez organizatora dla zwycięzcy rankingu oraz reportaż 3. Certyfikat zostanie dostarczony przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.


§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Organizatora.


§6
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu rankingu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a. Anna Szapiel
b. Monika Nowakowska
c. Przemysław Cieszyński

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu rankingu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Rankingu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB