Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin. Rodzinne zdjęcie z wakacji

2014-06-30 10:45:48 (ost. akt: 2014-09-04 11:33:39)

Podziel się:

Aneks

Termin nadsyłania zdjęć został przedłużony do 22 września 2014.

.......................................
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt dotyczy wyboru rodzinnego zdjęcia z wakacji.
2. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres poczta@naszolsztyniak.pl w terminie do do 8 września 2014 r. do godz. 23.59.
3. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko osób, które są na zdjęciu
- zgodę do wykorzystania przez Organizatora wizerunku wszystkich osób ze zdjęcia na potrzeby plebiscytu. W przypadku dziecka – zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych,
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu.
- adres zamieszkania.
4. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
5. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl
7. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
8. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
9. W przypadku zgłoszenia do dnia 1 września 2014 mniej niż 2 fotografii Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizowania plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Plebiscyt trwa od 29 czerwca do 30 września 2014 roku do godz. 23:59.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na zdjęcia odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 30 września 2014r. do godziny 23.59. według danych podanych w artykułach.
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów

3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się naszolsztyniak.pl.
6. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Monika Nowakowska
Anna Szapiel-Danylczuk
Przemek Cieszyński

Art. 5 NAGRODA
Nagrodę niespodziankę oraz wywiad ze zdjęciami w „Naszym Olsztyniaku” otrzyma rodzina, których zdjęcie zdobędzie największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.naszolsztyniak.pl.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB