Czwartek, 7 grudnia 2023

Regulamin - Tak czy Nie dla władzy od rodzin

Podziel się:


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na radnych Olsztyna, prezydenta Olsztyna i jego zastępców oraz wójta i burmistrza z powiatu olsztyńskiego, w którym głosujący oceniają pracę w/w (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 14 września 2014r. do dnia 3 listopada 2014 r.

§4.
1. Każdej kandydaturze zostanie przydzielony unikalny kod. Kandydatury wraz z przyporządkowanymi im kodami będą przedstawiane na stronie internetowej naszolsztyniak.pl, plebiscyty.wm.pl oraz w miarę możliwości w "Naszym Olsztyniaku" w okresie trwania plebiscytu.
2. Wysyłanie przez głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na numery w treści należy wpisać odpowiedni kod przypisany osobie.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 3 listopada 2014 r. do godziny 23.59.
4. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana samorządowcowi wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów

§5.
1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery wyszczególnione w danym głosowaniu.
2. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Zwycięzcą Plebiscytu w poszczególnych głosowaniach zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów (od głosów na Tak odejmujemy głosy na Nie)

§6.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 7.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§8.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach naszolsztyniak.pl.

§9
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Szapiel-Danylczuk,
b) Przemek Cieszyński,
c) Monika Nowakowska.


§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§14.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;


§15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB