Wtorek, 29 listopada 2022

Szkoła na szóstkę dla sześciolatka. Regulamin

Podziel się:

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Szkoła na szóstkę dla sześciolatka".

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

3. Ranking trwa od dnia 9 października r. do dnia 30 listopada 2014 r. do godz. 23.59 i polega na wyborze najlepszej szkoły podstawowej dla 6-latków poprzez głosowanie sms;

§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział szkoły podstawowe w Olsztynie i powiecie olsztyńskim, zgłoszone przez Organizatora.
2. Na żądanie dyrekcji Organizator wycofa szkołę z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Szkoły mogą zgłaszać czytelnicy przesyłając zgłoszenie na poczta@naszolsztyniak.pl

§3
Zasady głosowania w rankingu
1. Głosowanie na najpopularniejszą szkołę odbywa się za pomocą sms do 30 listopada 2014 r. do godz. 23.59. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana placówce za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów

2. Każdej szkole zostanie przydzielony kod sms.
3. Laureatem plebiscytu zostanie ta szkoła, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
4. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz strony www.naszolsztyniak.pl
6. Bilingi sms’ów nadesłanych w rankingu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją rankingu i po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
8. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w konkursie jest certyfikat przyznany przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.
2. Nagroda zostanie dostarczona przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Organizatora.

§6
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu rankingu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska
b) Anna Szapiel-Danylczuk,
c) Przemek Cieszyński

§ 7.
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

§ 8.
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 9.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB