Wtorek, 29 listopada 2022

Regulamin plebiscytu "Prawybory kandydatów na prezydenta Olsztyna, burmistrzów i wójtów gmin powiatu olsztyńskiego 2014"

Podziel się:

§1 Informacja ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pn. "Prawybory kandydatów na prezydenta Olsztyna, burmistrzów i wójtów gmin powiatu olsztyńskiego 2014" za pomocą głosowania sms (zwanego dalej Plebiscytem) .

§2. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania
Plebiscyt trwa od 04.11.2014 r. do 13.11.2014. do godz. 23.59.

§4. Uczestnicy plebiscytu
1. Uczestnikami plebiscytu są osoby startujące w wyborach samorządowych na prezydenta Olsztyna, burmistrzów i wójtów gmin powiatu olsztyńskiego i zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Lista kandydatów opublikowana zostanie na stronie internetowej naszolsztyniak.pl 2. Kandydaci zostaną podzieleni na gminy.
3. Plebiscyt dotyczy prawyborów i pokazania najpopularniejszego kandydata w poszczególnych gminach.


§6. Głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 13 listopada 2014 roku do godziny 23.59.
2. Liczba głosów przyznana kandydatowi za każdą wiadomość SMS wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

SMS pod numer 71160 – Koszt 1,23 zł – 1 głos
SMS pod numer 7228 – Koszt 2,46 zł – 3 głosy
SMS pod numer 73601 – Koszt 3, 69 zł – 5 głosów

3. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego pod numer 71160 lub 7248 lub 73601
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

6. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§7 Wyniki plebiscytu
Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane na łamach serwisu naszolsztyniak.pl 14 listopada

§8
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Monika Nowakowska
b) Anna Szapiel-Danylczuk
c) Przemek Cieszyński

§9 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Biling sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB