środa, 19 czerwca 2024

REGULAMIN. „Uśmiech dziecka”

2014-11-26 17:31:07 (ost. akt: 2014-11-26 19:20:23)

Podziel się:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Uśmiech dziecka” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs trwa od 260.11. 2014r. do 4.12. 2012r. do godz. 14.

§2
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą brać udział dzieci.
2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą rodziców bądź opiekunów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zdjęcia dziecka na poczta@naszolsztyniak.pl do 3 grudnia 2014 r.
2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną fotografię na konkurs.
3. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka oraz miejscowość,
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego do wykorzystania wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu przez organizatora,
- akceptację postanowień regulaminu
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
5. Zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
6. Głosowanie na zdjęcie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych do 4.12.2014r. do godz. 14.
7. Liczba głosów przyznana kandydatowi za każdą wiadomość SMS wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

SMS pod numer 71160 – Koszt 1,23 zł – 1 głos
SMS pod numer 7228 – Koszt 2,46 zł – 3 głosy
SMS pod numer 73601 – Koszt 3, 69 zł – 5 głosów

8. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach strony internetowej www.naszolsztyniak.pl
9. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
10. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
11. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

15.Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
16. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
17. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrody otrzyma 10 laureatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
2. Zwycięzcy mogą odebrać nagrody podczas festyn dla rodzin - „Zdrowe i bezpieczne święta” w Uranii w dniu 5 grudnia 2014 r. Warunkiem wydania nagrody jest obecność zwycięzców na imprezie.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Przemek Cieszyński,
b) Anna Szapiel,
c) Monika Nowakowska.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB