środa, 29 listopada 2023

Regulamin - Szukamy Superkota

Podziel się:

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą głosowania sms - Szukamy Superkota (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 5 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r.

§4.
1.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną na adres: poczta@naszolsztyniak.pl zdjęcia kota do 17 lutego.
3.Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
imię, nazwisko, numer telefonu oraz imię kociaka,
4. Nadesłanie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu i wykorzystania danych osobowych
5.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej: naszolsztyniak.pl.

§5.
1.Zwycięzcą konkursu będzie zwierzak, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie.
2.W Naszym Olsztyniaku zostanie opublikowane zdjęcie zwycięskiego kota oraz rozmowa z jego właścicielem.

§ 6.

Głosowanie na zdjęcie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 19 lutego do godz. 23.59 o treści: no.sk.x, gdzie x oznacza numer zdjęcia w galerii opublikowanej na łamach naszolsztyniak.pl.

Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość SMS na zdjęcie jest zależna od ceny wiadomości SMS, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana fotografii za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł – 1 głos - sms o treści no.sk.x wysłany pod numer 71160
2,46 zł– 3 głosy - sms o treści no.sk.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł – 5 głosy - sms o treści no.sk.x wysłany pod numer 73601


§7.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie naszolsztyniak.pl i w Naszym Olsztyniaku.

§8
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Szapiel
b)Monika Nowakowska
c)Przemek Cieszyński

§9
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB