Czwartek, 29 września 2022

Regulamin. Na najpopularniejszą Pizzerię w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Podziel się:

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą głosowania sms - Na najpopularniejszą Pizzerię w Olsztynie i powiecie olsztyńskim (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2015 r. do 16 lutego 2015 r.

§4.
1. Zgłoszenia pizzerii - nazwę i adres lokalu - należy przesyłać na adres poczta@naszolsztyniak.pl do 9 lutego 2015 do godz. 23:59.
2. Do rankingu zostaną dodane też pizzerie zgłoszone przez Organizatora 4. Właściciel pizzerii może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać swój dalszy udział z Plebiscytu.
3. W plebiscycie mogą brać pizzerie z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
4. Pizzerie zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej.

§5.
1.Zwycięzcą konkursu będzie pizzeria, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie.

§ 6.
Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów o treści: no.pizza.x, gdzie x oznacza numer pizzerii w rankingu do 16 lutego 2015 r. do godz.23.59. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms o treści no.pizza.x wysłany pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms o treści no.pizza.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów - sms o treści no.pizza.x wysłany pod numer 73601


§7.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie naszolsztyniak.pl i w Naszym Olsztyniaku.

§8
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Szapiel-Danylczuk
b)Monika Nowakowska
c)Przemek Cieszyński

§9
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB