Sobota, 9 grudnia 2023

Pieniądze, rodzina, zawód? Co stanowi o szczęśliwym życiu?

2015-01-27 12:00:00 (ost. akt: 2015-02-24 09:16:11)

Autor zdjęcia: sxc.hu

Podziel się:

Można by sądzić, że ile osób, tyle pomysłów na to, aby życie było satysfakcjonujące. Trudno bowiem uznać, że istnieje jedna, uniwersalna recepta na udane i szczęśliwe życie. W jednym z ostatnich sondaży CBOS zapytano Polaków, co ich zdaniem jest najbardziej potrzebne, aby życie było udane?

Niemal połowa badanych (49 proc.) za najważniejszy element udanego życia uznaje dobre zdrowie, tylko nieco mniejszą grupę (46 proc.) stanowią ci, dla których niezbędne w tym zakresie są pieniądze, zapewniające dostatek i dobrobyt. Ponad jedna czwarta respondentów (29 proc.) za priorytet uznaje odpowiedni zawód oraz posiadanie zatrudnienia. Co ciekawe, dopiero na czwartej pozycji znajduje się rodzina, która zwykle otwiera listę życiowych wartości oraz źródeł satysfakcji. Szczęście rodzinne, czyli zgoda, miłość, zaufanie, harmonia w rodzinie, to, jak się okazuje, elementy niezbędne do udanego życia dla co piątego Polaka (22 proc.).

A jak to wygląda ze względu na takie cechy jak: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, wykształcenie, status materialny czy sytuacja zawodowa? Oto szczegóły.

PŁEĆ
Kobiety wymieniają zwykle więcej istotnych elementów warunkujących udane życie niż mężczyźni. Dla nich ważne jest znaczenie zdrowia, rodziny oraz pozytywnych relacji międzyludzkich. Mężczyźni natomiast nieco częściej niż kobiety akcentują rolę szczęścia, a także sprzyjających warunków społecznych, gospodarczych, politycznych w kraju i na świecie.

WIEK
Wraz z wiekiem znaczenia nabiera zdrowie jako najistotniejszy składnik udanej egzystencji. Ponadto najstarsi badani relatywnie częściej niż młodsi podkreślają wagę ustabilizowanej sytuacji w kraju i na świecie oraz wiary religijnej. Odwrotnie proporcjonalna względem wieku jest z kolei ranga przypisywana rodzinie, satysfakcjonującej sytuacji mieszkaniowej oraz szczęściu. Najmłodsi respondenci (w wieku od 18 do 24 lat) ze względu na niewielkie doświadczenie życiowe nieco częściej niż pozostali mają problem z odpowiedzią na pytanie o istotne cechy udanego życia. Ci zaś, którzy mają wyrobioną opinię w tym zakresie, znacznie częściej niż starsi, jako podstawę udanego życia traktują wykształcenie, możliwość samorealizacji oraz odpowiednie cechy charakteru. Badani mający od 25 do 34 lat nieco częściej niż inni akcentują znaczenie spokoju i życiowej stabilizacji, osoby w wieku od 35 do 44 lat częściej niż inne podkreślają rolę kwestii ekonomicznych, a nieco starsze (od 45 do 55 lat) ponadprzeciętnie często zwracają uwagę na kwestię zdrowia oraz satysfakcjonującej pracy.

MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Mieszkańcy największych aglomeracji mają nieco inne niż pozostali poglądy na życie. Częściej niż mieszkańcy mniejszych miast czy wsi do najważniejszych elementów udanej egzystencji zaliczają odpowiednie cechy charakteru, szczęście, miłość, samorealizację, wykształcenie oraz posiadanie domu lub mieszkania. Nieznacznie rzadziej zaś od pozostałych akcentują wartość zdrowia oraz pozytywnych relacji z innymi ludźmi, takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, życzliwość, zaufanie, zrozumienie, zgoda czy współdziałanie.

WYKSZTAŁCENIE
Poziom edukacji jedynie w niewielkim stopniu różnicuje odpowiedzi badanych. Z reguły im lepiej są oni wykształceni, tym częściej wskazują na rodzinę jako główny wyznacznik udanej egzystencji. Ponadto osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni nieco częściej niż pozostałe wśród głównych składników satysfakcjonującego życia wymieniają spokój i poczucie stabilizacji, samorealizację oraz odpowiednie cechy charakteru.

STATUS MATERIALNY
Im zamożniejsi są respondenci, tym częściej podkreślają znaczenie wartości niematerialnych, stanowiących o udanym życiu. Osoby osiągające najwyższe dochody per capita częściej niż pozostałe do komponentów zadowalającej egzystencji zaliczają spokój i samorealizację, a dobrze oceniające swoją sytuację materialną wyraźnie częściej niż inne akcentują znaczenie rodziny. Natomiast ci badani, którym finansowo najgorzej się powodzi, wyraźnie częściej niż lepiej sytuowani za najważniejsze dla udanego życia uważają pieniądze, wskazując w tym kontekście na dobre zarobki, odpowiednią sytuację materialną i warunki bytu, lepszy standard życia, stabilizację finansową, godziwą rentę, emeryturę itp.

STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY
Kolejną zmienną dość wyraźnie różnicującą poglądy na udane życie jest pozycja zawodowa respondentów. Wartość zdrowia jako fundamentalnego składnika zadowalającego życia podkreślają zwłaszcza rolnicy i renciści. Pieniądze z kolei to podstawa udanej egzystencji przede wszystkim dla bezrobotnych, rencistów oraz robotników niewykwalifikowanych, natomiast praca liczy się głównie dla tych, którzy jej nie mają, a także dla osób zatrudnionych w sektorze usług oraz pracowników średniego szczebla, w tym techników. Znaczenie rodziny dla udanego życia podkreślają zwłaszcza uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla.

Zdrowie to w opinii Polaków niezmiennie, jak się okazuje, podstawa udanego życia. Jednak tuż po nim liczy się głównie stabilizacja finansowa. Wprawdzie pieniądze ponoć szczęścia nie dają, jednak blisko połowa badanych uznaje ich posiadanie za niezbędny element życiowej satysfakcji – ważniejszy niż odpowiednia praca czy też (wyraźnie rzadziej akcentowane niż osiem lat temu) szczęście rodzinne, które to wartości zamykają ścisłą czołówkę komponentów satysfakcjonującego życia.
źródło: CBOS


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB