Czwartek, 29 września 2022

REGULAMIN Wybierz przedszkole marzeń w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

2015-02-14 12:00:00 (ost. akt: 2015-02-15 10:07:49)

Podziel się:

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia rankingu na najpopularniejsze Przedszkole w Olsztynie i powiecie olsztyńskim.
2. Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 . NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452. Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Ranking trwa od 15.02.2015 r. od godz. 00:00 do 07.05.2015r. do godz.23:59 i polega na wyborze najpopularniejszego przedszkola poprzez głosowanie sms.

§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział wszystkie przedszkola publiczne oraz niepubliczne w Olsztynie i powiecie olsztyńskim, zgłoszone przez Organizatora.
2. Na żądanie właściciela Organizator wycofa przedszkole z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§3
Zasady głosowania w rankingu
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów o treści: no.np.x, gdzie x oznacza numer przedszkola w rankingu do 7 maja 2015 r. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms o treści no.np.x wysłany pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms o treści no.np.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów - sms o treści no.np.x wysłany pod numer 73601 4. Zwycięzcą rankingu zostanie to przedszkole, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów przez sms.
5. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz na stronie www.naszolsztyniak.pl

§8
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Anna Szapiel
b)Monika Nowakowska
c)Przemek Cieszyński

§9
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§15
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB