Czwartek, 29 września 2022

Najpopularniejsza jednostka OSP. Regulamin

2015-03-03 10:00:14 (ost. akt: 2015-03-03 09:59:36)

Podziel się:


§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na najlepsza jednostka OSP w powiecie olsztyńskim (zwanego dalej Plebiscytem).

2. Organizatorem konkursu jest „Wydawca Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035630 o kapitale zakładowym 500.000 zł. (zwana dalej Organizatorem).

3. Ranking trwa od 3 marca 2015 do dnia 28 kwietnia 2015 r. i polega na wyborze najlepszej jednostki OSP w powiecie olsztyńskim poprzez głosowanie sms;

§2
Uczestnicy rankingu
1. W rankingu biorą udział jednostki OSP z powiatu olsztyńskiego zgłoszone przez Organizatora.
2. Na żądanie władz jednostki Organizator wycofa jednostkę z dalszego udziału w Plebiscycie.
3. Strażacy oraz czytelnicy mogą zgłaszać swoją jednostkę, jeśli jej nie ma w rankingu, przesyłając zgłoszenie na poczta@naszolsztyniak.pl 3. W Rankingu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu rankingu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).


§3
Zasady głosowania w rankingu
1. Głosowanie na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu olsztyńskiego odbywa się za pomocą sms do 28 kwietnia 2015 do godz. 23.59.
2. Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów – sms pod numer 73601

3. Nagrodzona zostanie ta jednostka, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
4. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się na łamach gazety „Nasz Olsztyniak” oraz strony www.naszolsztyniak.pl.
6. Bilingi sms’ów nadesłanych w rankingu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją rankingu i po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
8. Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.


§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrodzona zostanie ta jednostka OSP, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w rankingu.
2. Nagrodą w konkursie jest certyfikat przyznany przez organizatora dla zwycięzcy rankingu oraz reportaż
3. Certyfikat zostanie dostarczony przez organizatora dla zwycięzcy rankingu.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące rankingu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „ranking-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia rankingu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Organizatora.

§6
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu rankingu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a. Anna Szapiel-Danylczuk
b. Monika Nowakowska
c. Przemysław Cieszyński

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu rankingu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu rankingu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w rankingu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Rankingu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB