środa, 4 października 2023

Konkurs – Nasza rodzina

2015-04-29 10:00:16 (ost. akt: 2015-05-06 15:03:42)

Podziel się:

Postanowienia ogólne
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu ”Nasza rodzina”(zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs od 29 kwietnia do 31 maja 2015 roku do godziny 23.59.

Zasady konkursu
§4.
Plebiscyt dotyczy wyboru rodzinnego zdjęcia, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@naszolsztyniak.pl w terminie do 27 maja 2015 roku do godziny 23.59 w temacie wiadomości „Nasza rodzina”. Fotografię można także przesłać pocztą tradycyjną do 22 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Nasz Olsztyniak, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs: Nasza rodzina”.
W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.
Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
* 1 zdjęcie dotyczące tematu konkursu: „Nasza rodzina”
* zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia na potrzeby konkursu;
* dane autora: imię, nazwisko, miejscowość oraz numer telefonu do kontaktu.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. To także zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku osób będących na zdjęciu.

Fotografie zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w konkursie.
Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie naszolsztyniak.pl
Zdjęcia nie mogą naruszać obowiązującego prawa, norm społecznych i moralnych.

Zwycięzcy konkursu
§5.
Zwycięży autor, którego zdjęcie otrzyma najwięcej głosów sms do 28 maja 2015 roku do godziny 23.59.
§6.
Laureat otrzyma nagrodę w czasie pikniku rodzinnego organizowanego 31 maja przez „Naszego Olsztyniaka”.

Głosowanie
§7.
Głosowanie odbywa się za pomocą sms do 28 maja 2015 do godz. 23.59.
Liczba głosów przyznana za każdą wysłaną wiadomość sms jest zależna od ceny wysłanej wiadomości i wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos - sms pod numer 71160
2,46 zł z VAT – 3 głosy - sms pod numer 7248
3,69 zł z VAT – 5 głosów – sms pod numer 73601

§8.
Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów; liczbę nadesłanych sms’ów; podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na pikniku rodzinnym. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie i zaproszony na piknik rodzinny.
§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Monika Nowakowska,
Anna Szapiel-Danylczuk,
Przemek Cieszyński

Dane osobowe
§12
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

Reklamacje
§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB