Czwartek, 29 września 2022

Regulamin - Mała Miss Lata/Mały Mister Lata 2015

2015-07-01 11:43:22 (ost. akt: 2015-09-11 13:48:46)

Podziel się:

W związku z tym, że zmieniliśmy tryb wydawniczy publikacja materiału o laureatach nastąpi 27 września.


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małą Miss Lata i Małego Mistera Lata w 2015 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa od 1 lipca do 17 września 2015 roku.

Uczestnicy:
§4.
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3.Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres poczta@naszolsztyniak.pl w terminie do 10 września 2015 roku do godz. 23:59. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mała Miss Lata/Mały Mister Lata 2015.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie naszolsztyniak.pl 7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Małej Miss Lata otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
Tytuł Małego Mistera Lata otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Głosowanie:
§ 6.
Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 17 września 2015 roku do godziny 23.59.
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów
Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie WWW.naszolsztyniak.pl Mały Mister Lata oraz Mała Miss Lata zostaną zaprezentowani w „Naszym Olsztyniaku” w wydaniu 24 września 2015.
§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:

§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani a.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa wPlebiscycie.

Reklamacje:
§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.naszolsztyniak.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB