środa, 27 września 2023

REGULAMIN. Konkurs plastyczny „Mikołaj”

2015-11-21 12:00:00 (ost. akt: 2015-11-23 11:05:07)

Podziel się:


§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego „Mikołaj” (zwanego dalej Konkursem).

Organizator:
§2
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).


Czas trwania:
§3
Konkurs trwa od 20.11.2015r. do 3.12.2015.


Uczestnicy konkursu
§4
1.W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku do 12 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.
3.Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną skanu pracy plastycznej na poczta@naszolsztyniak.pl lub samej pracy pocztą na adres: Nasz Olsztyniak, ul. Tracka 5, 10-364 do 2.12.2015 r. (tego dnia musi być w redakcji).
4.Tematem prac plastycznych biorących udział w Konkursie jest wyłącznie święty Mikołaj.
5.Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę plastyczną na Konkurs.
6.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.
Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Prace zgłoszone do Konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
8. Prace zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.naszolsztyniak.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.

Zwycięzcy:
§5.
Nagrodzonych zostanie 10 autorów tych prac, które uzyskają największą liczbę głosów sms. Uroczyste wręczenie paczek, których sponsorem jest Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, odbędzie się 6.12.2015 r. podczas imprezy „Zdrowe Bezpieczne Święta” w olsztyńskiej Uranii.

Głosowanie:
§6.
Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 3.12.2015 roku do godziny 23.59. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów
Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:
§11.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani a.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa wPlebiscycie.

Reklamacje:
§12.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 13.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 14.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15.
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:
§16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.naszolsztyniak.pl.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB