środa, 19 czerwca 2024

KONKURS NAJBARDZIEJ POMYSŁOWE ZDJĘCIE KREATYWNYCH MAM

2016-05-27 15:37:58 (ost. akt: 2016-05-28 11:02:04)

Podziel się:

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą głosowania sms - Najbardziej pomysłowe zdjęcie Kreatywnych Mam (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 27 maja 2016 r. do 3 czerwca 2016 r.

§4.
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie biorą udział zdjęcia zgłoszone przez Organizatora, które uczestniczą w wystawie w Galerii Rynek MOK

§ 5.
Zwycięzcy konkursu
1. Zwycięży autor, którego zdjęcie otrzyma najwięcej głosów sms do 3 czerwca 2016 roku do godziny 12.00
2. Laureat otrzyma nagrodę w czasie pikniku rodzinnego organizowanego 5 czerwca przez „Naszego Olsztyniaka”

§ 6.
Głosowanie na zdjęcia odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 3 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. według danych podanych w artykułach.
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów

3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się naszolsztyniak.pl.
6. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Anna Szapiel-Danylczuk
Przemek Cieszyński

Reklamacje
§ 7.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§ 8.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 9.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 10.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe
§ 11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§ 12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§13.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB