Wtorek, 5 grudnia 2023

Regulamin plebiscytu „Mój kot”

2017-01-23 11:08:41 (ost. akt: 2017-02-14 14:06:00)

Podziel się:

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą głosowania sms — Mój kot (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 22 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r.

§4.
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
2.Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną na adres: poczta@naszolsztyniak.pl zdjęcia kota do 15 lutego.
3.Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
imię kota
akceptację postanowień regulaminu;
adres właściciela i numer telefonu do kontaktu.
4.Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej: naszolsztyniak.pl.

§5.
1.Zwycięzcą konkursu będzie zwierzak, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie.
2.W Naszym Olsztyniaku zostanie opublikowane zdjęcie zwycięskiego kota oraz rozmowa z jego właścicielem.
3. Fundatorem nagród jest gabinet Weterynaryjny Domivet i są to świadczenia weterynaryjne.

§ 6.
Głosowanie na zdjęcia odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 15 lutego 2017 r. do godziny 12.00. według danych podanych w artykułach.
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana zdjęciu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł – 1 głos - sms o treści no.mk.x wysłany pod numer 71160
2,36 zł – 3 głosy - sms o treści no.mk.x wysłany pod numer 7248
3,69 zł – 5 głosy - sms o treści no.mk.x wysłany pod numer 73601

3. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
4. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się naszolsztyniak.pl.
6. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Monika Nowakowska
Anna Szapiel-Danylczuk
Przemek Cieszyński

§ 7.
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

§ 8.
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 9.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
4. Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie osobiście — w Olsztynie. Nie ma możliwości wysyłki czy zamiany nagrody na inną.
5. Nagrodzone są trzy pierwsze osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.
6. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.naszolsztyniak.pl.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB